سورس برنامه انجام محاسبات مختلف آماری

سورس برنامه انجام محاسبات مختلف آماری که میتوان داده‌های مختلف را به صورت گروهی وارد کرد و نتیجه محاسبات مختلف آماری را با زدن دکمه ی محاسبه مشاهده نمود. اعمالی که این برنامه بر روی داده‌های خام انجام میدهد عبارتند از :

محاسبه ی تعداد داده‌ها
محاسبه ی مجموعه داده‌ها
محاسبه ی میانگین داده‌ها
محاسبه ی واریانس داده‌ها
محاسبه ی انحراف معیار داده‌ها
محاسبه ی ضریب تغییرات داده‌ها
محاسبه ی مد داده‌ها
محاسبه ی حاصلضرب داده‌ها
محاسبه ی ماکسیموم داده‌ها
محاسبه ی مینیمم داده‌ها
مرتب سازی داده‌های ورودی

برای دانلود سورس به ادامه مطلب بروید …

ادامه مطلبصفحه 1 از 11